Siirry sisältöön

Palvelut muutosmatkan tukena

Strategia ja digiagendat

Kuntien keskeisiä tehtäviä ovat hyvinvoinnin -, sivistyksen – ja elinvoiman edistäminen sekä vahvistaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät ovat siirtynyt kunnista vuoden 2023 vaihteessa hyvinvointialueiden vastuulle. TE24-uudistus on tuomassa työvoimapalvelut kuntien tehtäväksi vuonna 2025.

Rakenteelliset uudistukset antavat mahdollisuuden hyödyntää teknologista kehitystä strategisemmin, tuottavuutta ja myös systeemisiä muutoksia tavoitellen. Hyvinvointialueiden käynnistyminen ja kuntien tehtävämuutokset edellyttävät organisaatioiden strategioiden tarkastelua.

10CON OY:lla on osaamista useista organisaatioiden strategiaprosesseista ja  kykenemme tuomaan asiakkaan strategiaprosessiin erityisesti digi-, tietohallinto- ja ICT-näkökulmat ja vaikutukset. Organisaation strategiassa keskeistä on tasapaino vision, painopisteiden ja toimeenpanoa varmistavien ohjelmien välillä. Pystymme tuottamaan teille mm. digiagendan ja muutossuunnitelman sekä tietohallinnon toimeenpano-ohjelmia yhteensovittamaan toiminnan ja teknologisten mahdollisuuksien kokonaisuutta.

Johtaminen, kokonaisarkkitehtuuri ja toimintamallit

Strategiaprosessien ja yleensä muutostilanteiden yhteydessä on tarpeen arvioida organisaation johtamisjärjestelmä, toimintamallit ja tarvittava muu kyvykkyys asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Organisaation johtamisjärjestelmän ICT-osuus koostuu ICT-toimintamallista, arkkitehtuurin hallintamallista ja projektimallista. Nämä mallit ovat tiiviissä sidoksessa toisiinsa ja ne edellyttävät organisaatiossa selkeää omistajuutta, roolitusta ja vastuutusta.

10CON OY:llä on kokemusta edellä mainituista parhaista käytännöistä, joita hyödyntämällä voimme määritellä asiakas- ja organisaatiokohtaiset toimintamallit sekä tukea niiden käyttöönottoa toimeenpanosuunnitelmilla ja koulutuksilla.

Selvitys, suunnittelu, projektit ja tilannekuva

Organisaatioissa on usein tarve selvittää toiminnan nykytila ja asettaa kehityskohteiden tavoitetila. Muutosta voidaan toteuttaa nykytila-analyysin perusteella tehtävällä kehittämissuunnitelmalla tai toisessa ääripäässä systeemisiä muutoksia tavoittelevalla innovaatio- ja kokeilutoiminnan suunnitelmalla.

Vallitsevassa muutostilanteessa on tärkeää, että organisaatioilla on toimiva idea-, hanke- ja projektisalkku. Tätä tukee systemaattiset tavat toimia.  Tällä kokonaisuudella varmistetaan tuottavuus- ja vaikuttavuustavoitteet.

10CON OY auttaa asiakasta digikehityksen, tietohallinnon ja ICT:n selvityksissä, suunnittelussa ja toteutuksissa. Pystymme tarjoamaan PMO-osaamista asiakkaan ohjelmiin ja projekteihin monipuolisesta fasilitoinnista vaativiin projektipäällikkörooleihin. Kuljemme muutosmatkan aikana asiakkaan rinnalla ylläpitäen muutoksen tilannekuvaa.

Hankinnat

Hyvinvointialueiden käynnistyminen on laukaissut vuosia patoutuneen hankintasuman purkautumisen. Osa ICT-palveluista ja niiden sopimuksista on voitu siirtää kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille sellaisenaan. Kuitenkin valtaosa siirretyistä palveluista ei vastaa hyvinvointialeiden mukaista tarvetta. Myös kunnilla on tarve selvittää toimialariippumattomien – ja ICT-infrastruktuuripalveluiden skaalautuminen vastaamaan jäljelle jäänyttä tarvetta. Näiden seurauksena on tarve käynnistää yhtäaikaa runsaasti vaativia hankintamenettelyjä tilanteessa, jossa markkina on ylikuumentunut.

Organisaatiolla on tärkeää olla ICT-hankintasuunnitelma, joka toimeenpanee organisaation strategisia ja taktisia tavoitteita. Hankintojen toteutuksen osalta on keskeistä ratkaista, että toteutetaanko hankinnat yksin vai yhteistyössä useamman toimijan kesken.  Hankintojen vaikuttavuuden saavuttamiseksi ICT-hankintasuunnitelman tulee noudattaa organisaation arkkitehtuuria.

10CON OY:lla on pitkä julkisen hallinnon hankintakokemus, etenkin tietohallinnon, ICT:n ja digipalveluiden näkökulmasta. Pystymme auttamaan hankintastrategioiden muodostamisessa, hankintojen toteutuksen suunnittelussa, hankintojen sisältöjen määrittelyssä sekä hankintojen toteutuksessa. Kokemuksemme ulottuu kuntakohtaisten hankintojen lisäksi sidosyksikköhankintoihin ja näiden sopimushallinnan erityispiirteisiin. Näiden osaamisten hyödyt ulottuvat myös kumppanuuksien hallintaan.

Kumppanuudet

Kuntien ja hyvinvointialueiden ICT-tuotannossa ulkopuolisten palveluiden käytön laajuus vaihtelee organisaatioiden toimintatapojen ja strategisen tahtotilan mukaisesti. Ulkoisia palveluntuottajia hyödyntämällä voidaan esimerkiksi laajentaa ja syventää oman organisaation osaamista, parantaa palvelun laatua tai sopeuttaa kiinteitä kustannuksia muuttuviksi kustannuksiksi, jollon kulut määräytyvät palveluiden käytön mukaan.

Vallitsevassa muutostilanteessa organisaatioiden pohtiessa omia strategioita on merkityksellistä arvioida myös kumppaneiden rooli palvelutuotannon järjestämisen osana. Toiminta on yhä enenevissä määrin verkostomaista ja kumppanuuksien roolin merkitys korostuu. Roolien selkeytyessä on tärkeää huolehtia myös kumppanuuksien hallinnan toimintatavoista, vastuista ja varmistaa mittaroinnilla, että kumppanit toteuttavat heille osoitettua tehtävää.

10CON OY omaa pitkän kokemuksen kumppanuuksien hallinnasta. Pystymme suunnittelemaan organisaatioille kumppanuuksien hallintamalleja, luomaan käytännöt kumppanuuksien johtamiseen sekä tukemaan kumppannuksien hallinnassa ja rakentamaan laadunseurannan mittarit osana kumppanuuksien hallinnan tilannekuvaa.

Muutosten toteutus

Hyvinvointialue- ja kuntasektorin uudistukset, mukaan lukien teknologinen murros on kokonaisuudessaan historian suurin muutos julkisella sektorilla. Käynnissä on tuhansia muutosprojekteja, joiden kautta toimeenpannaan rakennemuutoksen edellyttämiä tietohallinto- ja ICT-muutoksia.

ICT-muutosten suma on ajankohtainen, operatiivinen haaste. Keskeisiä muutoskohteita ovat ICT-talouden, -henkilöstön, -sopimusten, -palveluiden järjestämisen sekä tuotannon, -toimittajien ja erilaisten yhteistyömuotojen järjestelyt. Näiden muutosten toteuttamisessa edellytetään ICT:n lisäksi laaja-alaista kunta-ja hyvintointialueiden toiminnan tuntemusta.

10CON OY pystyy auttamaan asiakasta ICT-savotassa suman purkamisessa. Järjestämme asiakkaan käyttöön toimialan tuntevat osaajat ja toimimme osana asiakkaan tiimiä erikseen sovituissa rooleissa.